მრეწველობის ანალიზი და ბაზრის კვლევა

მრეწველობის ანალიზი და ბაზრის კვლევა

 

ბაზრის კვლევა არის ინფორმაციის შეგროვების  ნებისიერი ორგანიზებული მცდელობა სამიზნე ბაზრების ან მომხმარებლების შესახებ, რაც ბიზნეს სტრატეგიის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ბაზრის კვლევა არის ძირითადი ფაქტორი კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად.  ბაზრის კვლევა უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან ინფორმაციას ბაზრის მოთხოვნების, ბაზრის სიდიდის და კონკურენციის დადგენის და ანალიზის მიზნით.