ტექნიკურ-ეკონომიკური და ინვესტირების წინა კვლევები

ტექნიკურ-ეკონომიკური და ინვესტირების წინა კვლევები

 

ჩვენ ვატარებთ კვლევებს დაგეგმილი ინვესტიციების განხორციელებლობის დასადგენად.  ჩვენ ვმუშაობთ თქვენს ჯგუფთან და საჭიროების შემთხვევაში გარე ტექნიკურ სპეციელისტებთან, შემოთავაზებული ინვესტიციის კომერციული, ტექნიკური, სოციალური, ეკოლოგიური, ინსტიტუციონალური, პოლიტიკური და ფინანსური ეფექტურობის (სიცოცხლისუნარიანობის) შესაფასებლად. ჩვენი შედეგი ჩვეულებრივ კომერციულად ეფექტური ბიზნეს გეგმაა თხრობითი და ფინანსური ნაწილით, რომელიც შეესაბამება ინვესტორების და ბანკების  მოთხოვნებს და მოლოდინს.

 

შემოთავაზებული ინვესტიციის განხორციელებადობის დემონსტრირებით და ფინანსური მოთხოვნების განსაზღვრით, ჩვენ შეგგვიძლია გავაგრძელოთ ფინანსების მოძიება.