ფინანსური მოდელირება

ფინანსური მოდელირება

 

ჩვენი მომსახურება ითვალისწინებს მსოფლიოში არსებული რეალური ფინანსური მდგომარეობის აბსტრაქტული  წარმოდგენის შექმნას.

 

ეს არის პროცესი, რომლითაც  ფირმა ქმნის ფირმის ზოგიერთი ან ყველა აქტივის ფინანსურ და საბუღალტრო ანგარიშებს. მოდელი ჩვეულებრივ ხასიათდება გაანგარიშებების შესრულებით და ინფორმაციაზე დაყრდნობით რეკომენდაციების უზრუნველყოფით.